Kategorie Info Kontakt Login Košík
0

Reklamace

PROVOZOVATEL E-SHOPU:

Nábytek Harmonia s.r.o.
třída Tomáše Bati 269, Zlín
IČ: 03150691, DIČ: CZ03150691

Číslo účtu: 2701245309 / 2010 (Fio banka)

Údaje pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ60 2010 0000 0027 0124 5309
SWIFT: FIOBCZPP

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ:

Nábytek Harmonia s.r.o.
třída Tomáše Bati 1635 (Areál Toma a.s. budova č.52c), 765 02 Otrokovice

Tel. č.: +420 778 496 752  (Po-Pá od 7:30 do 16:00 hod)
E-mail: reklamace@nabytek-harmonia.cz

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Přestože prodáváme pouze kvalitní zboží od renomovaných výrobců, může se stát, že se na výrobku objeví závada. V takovém případě prosím postupujte dle tohoto návodu:

Na adresu reklamace@nabytek-harmonia.cz zašlete email s vyplněným reklamačním protokolem, který najdete na odkazu níže. Spolu s reklamačním protokolem nám zašlete také fotodokumentaci zjištěné závady. K vyřízení reklamace ve většině případů zaslaná fotodokumentace postačuje, a proto není třeba reklamované zboží nikam zasílat. Po obdržení všech nezbytných informací Vaši reklamaci zaevidujeme a ještě jednou Vám emailem doručíme vyplněný reklamační protokol ke kontrole a odsouhlasení správnosti údajů. Reklamovat zakoupené zboží můžete také osobně v naší provozovně nebo písemně na shora uvedené adrese. V případě nutnosti reklamované zboží doručit na naši adresu si svoz zajišťujeme sami, takže na vás bude jen předání zásilky přepravci nebo našemu řidiči dle instrukcí, které vám sdělíme telefonicky nebo emailem. Pro více informací volejte na tel. 778 946 752.

https://www.nabytek-harmonia.cz/db/wysiwyg/File/reklamacni_protokol.pdf

https://www.nabytek-harmonia.cz/db/wysiwyg/File/Reklamacni_protokol (2).docx

 

Poškození balíku

Pokud Vám přepravce dodá zakoupený nábytek, tak doporučujeme ihned při převzetí zkontrolovat stav balíků, které přebíráte. Pokud balíky nesou drobné poškození tak přepravci napište do dokumentace „Převzato s výhradou“. Poté doporučujeme pečlivě zkontrolovat obsah balíků a případné poškození dílů naprosím napište mailem

Pokud je na balících viditelné poškození i vnitřních dílů, tak doporučujeme odmítnout převzetí a vrátit balíky přepravci.

Poškození balíku

Obal se zdál v pořádku, ale uvnitř je poškozený díl? Nábytek nemontujte, ale zašlete nám v mailu fotografie dílu, fotografie vnějšího obalu tohoto dílu a označení tohoto dílu dle montážního návodu. Poté Vám zajistíme dodání nového dílu výměnou za poškozený.

Chybějící díl

Zahájili jste montáž, ale některý z dílů jste v balících nenašli? Zašlete nám do mailu označení tohoto dílu a také fotku štítku na krabici, ve které jste nábytek obdrželi. Poté Vám zajistíme dodání tohoto dílu.

Zaměněný díl

Byl Vám některý z dílů dodán navíc, a naopak jiný chybí? Zašlete nám do mailu označení obou dílů, fotografii stejných dílů vedle sebe a také fotografii štítku na balíku. Poté Vám zajistíme dodání správného dílu.

Chybná barva

Dorazil Vám některý nebo více dílů v jiné barvě, než jakou jste objednali? Nábytek nemontujte a zašlete nám v mailu označení těchto dílů, jejich fotografii a také fotografie štítků na balících, ve kterých Vám nábytek dorazil. Poté Vám zajistíme výměnu za díly ve správné barvě.

Špatně vyrobený díl

Má některý z dílů chybné rozměry nebo na něm chybí některé předvrtané otvory? Zašlete nám mailem fotografie tohoto dílu spolu s jeho označením dle montážního návodu. Poté Vám zajistíme dodání dílu se správnými vlastnostmi.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

►1.2. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

►1.3. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

►1.4. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

►1.5. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

 

2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

►2.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

►2.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

►2.3. Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat 

neporušenost obalů zboží a kompletnost dodávky

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

►2.4. Do jednoho dne od převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat 

► neporušenost obalů zboží

► stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky) a v případě jakýchkoliv zjevných vad toto v uvedené lhůtě oznámit prodávajícímu

►2.5. Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.

►2.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

►3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

►3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

3.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

3.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

3.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

►3.3. Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

3.3.1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

3.3.2. vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,

3.3.3. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

3.3.4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

3.3.5. kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,

3.3.6. zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží,

3.3.7 se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

3.3.8. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

3.3.9. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

3.3.10. kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad (tj. po dvou letech od převzetí)

►3.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen řídit se při užívání a montáži zboží obecnými pravidly užívání nábytku ke stažení zde.

►3.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

►3.6. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

►3.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

►3.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

►3.9. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

►3.10. Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

►3.11. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

►3.12. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

►3.13. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužij a platí zákonná úprava. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

►3.14. Pro zaslání odstoupení nebo předmětného zboží po odstoupení může kupující využít i adresu Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín.

 

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

►4.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v jeho provzovně nebo na emailovou adresu reklamace@nabytek-harmonia.cz.

►4.2. Doporučujeme reklamované zboží neodesílat na adresu prodávajícího, ale zaslat pouze email s údaji o koupi viz bod 4.5. tohoto odstavce, popisem závady a fotodokumentací závady. V případě nutnosti reklamované zboží doručit na adresu prodávacíjcího si svoz zajišťuje prodávající sám.

►4.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo email s údaji viz předchozí bod 4.2.

►4.4. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

►4.5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

►4.6. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

►4.7. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

►5.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

►5.2. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

►5.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

►5.4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

►5.5. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, bude reklamace vyřízena do 180 dnů od jejího uplatnění.

6. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

►6.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

7. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

►7.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva

►7.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

►7.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

►7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE PRO ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ DO 31. 12. 2013

►8.1. Ustanovení tohoto článku platí pouze pro zboží zakoupené do 31. 12. 2013, nikoliv pro zboží zakoupené od 1. 1. 2014.

►8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

►8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

►8.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí 24 měsíců.

►8.5. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

►8.6. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

8.6.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

8.6.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

8.6.3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

8.6.4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

►8.7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl informován o vyřízení reklamace, se do záruční doby nepočítá

►8.8. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

►8.9. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

►9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

►9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

►9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

►9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

►9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

►9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

►9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

►9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

►9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

►9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

►10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

►10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující je oprávněn svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

11. DORUČOVÁNÍ

►11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou a reklamací musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, prostřednictvím sms, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

►11.2. Kupujícímu je doručováno na adresu (příp. email) uvedenou prodávajícím v reklamačním protokolu. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za její správnost a že prodávající není oprávněn ani povinen zjišťovat jiné místo jeho pobytu než je adresa, kterou kupující uvádí.

►11.3. Zpráva je doručena:

11.3.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem 

11.3.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetím dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

11.3.3. prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí telefonu adresáta na telefon odesílatele

►11.4. Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

►12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

►12.2. Je-li některé ustanovení shora uvedeného neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

►12.3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví.


instagram
Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Pravidla ochrany osobních údajů